TẠO MÁI NHÀ TRONG SWEET HOME 3D

Share:
Dưới đấy là ví dụ tạo nên một ngôi nhà bằng Sweet Home 3D. Để coi thử ví dụ, các bạn hãy download và mnghỉ ngơi bởi Sweet trang chủ 3D.
*
*
*
*
userGuideExample.sh3d (2,3 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample16-TheHouseByTheLake.sh3d (11,6 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample15-HouseWithDormers.sh3d (15,3 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample14-HaussmannStyleApartment.sh3d (10,9 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample13-AlpsHotel.sh3d (7,7 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample12-LoftWithOffice.sh3d (8,9 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample11-HouseWithTerrace.sh3d (10,6 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample10-FlatWithMezzanine.sh3d (7,9 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample9-WoodenShed.sh3d (11,8 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample8.sh3d (13 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample7.sh3d (7 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample6.sh3d (3,6 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample5.sh3d (3,4 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample4.sh3d (4,1 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample3.sh3d (3,3 MB) 3D animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample2.sh3d (1 MB) 3 chiều animation
*
*
*
*
ionline2017.comExample.sh3d (1,8 MB) 3 chiều animation
*
*

Bài viết liên quan