Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 7

Học cách gửi tự câu dữ thế chủ động (Active voice) thanh lịch câu bị động (Passive sầu voice) thiệt dễ dàng các bạn gồm tin không? Lý thuyết ko băn khoăn, khó ghi nhớ nhưng mà còn khiến cho giải quyết rất nkhô cứng những dạng bài tập tương quan mang đến câu tiêu cực. Sau đây Cửa Hàng chúng tôi xin ra mắt cho cho bạn phần lớn bài tập câu bị động có kèm lời giải không thiếu thốn.

You watching: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 7

*

Tổng vừa lòng bài tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong số câu dưới đây

1.That cake made for my birthday buổi tiệc nhỏ.

2. A novel are being read by Jyên.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển những câu sau quý phái câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Nam built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had lớn postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told hyên ổn that his parents came baông chồng.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây làm sao để cho nghĩa ko chuyển đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her lớn school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother khổng lồ buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

See more: Tỉnh An Giang Có Bao Nhiêu Thị Xã, Thành Phố, Huyện, Tỉnh An Giang

Exercise 4: Chia những hễ tự sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriover yesterday.


ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1. made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ đồ bắt buộc cần thiết ở dạng dữ thế chủ động yêu cầu gửi thành bị động)

2. are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. cutting ➔ cut (cấu tạo tiêu cực “have sầu + O + Ved/PII)

4. built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ đồ dùng bắt buộc quan trọng ngơi nghỉ dạng dữ thế chủ động nên gửi thành bị động)

5. gave ➔ was given (được khuyến mãi ngay vì chưng đồng bọn của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by Nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had khổng lồ postpone because the trùm was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came baông xã.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought khổng lồ have built bridge 2 years ago.

6. I want to lớn be bought a new prộng by my mother.

7. My Tam was heard to sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn nắn tè thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(lốt hiệu: every day đề nghị chia thụ động nghỉ ngơi thì hiện giờ đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(vệt hiệu: last month phải phân tách câu tiêu cực nghỉ ngơi thì quá khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight đề nghị chia câu tiêu cực sinh sống thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu nhà động)

6. His oto needs _____reparing/khổng lồ be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(vết hiệu: yet buộc phải phân tách câu thụ động làm việc thì ngày nay hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… phải phân chia câu tiêu cực sinh hoạt thì hiện nay tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(vết hiệu: years ago đề xuất phân chia câu thụ động làm việc thì quá khứ)

10. All the troubles _____were caused_____ (cause) by his girlfriend yesterday.

See more: Góc Nhìn Của Tâm Lý Học Sáng Tạo Nghệ Thuật Dưới Góc Nhìn Của Tâm Lý Học

(lốt hiệu: yesterday đề xuất phân chia câu bị động ở thì quá khứ)


Thực hành các dạng bài tập về câu thụ động vào tiếng anh cực kỳ quan trọng cho học sinh để sở hữu kết quả cao trong các bài bác kiểm soát.


Chuyên mục: Blog